ALGEMENE VOORWAARDEN

De hierna genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, die door Sequence Q (Dion Moldovan) worden verricht.


Artikel 1 - Algemeen


1. Waar in deze voorwaarden sprake is van de volgende begrippen, wordt daaronder verstaan:


Verhuurder/Verkoper/Opdrachtnemer: Sequence Q.


Opdrachtgever: natuurlijke- of rechtspersoon die Sequence Q, tegen vooraf overeengekomen afspraken, opdracht(en) verstrekt.


Huurder: natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van Sequence Q.


Koper: natuurlijke- of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur koopt van Sequence Q.


Wederpartij: natuurlijke- of rechtspersoon die met Sequence Q een overeenkomst heeft afgesloten of wenst te sluiten, of aan wie Sequence Q een aanbieding doet.


Opdracht/Aanverwante diensten: diensten, welke worden verricht door Sequence Q, betreffende alle theater technische werkzaamheden in de breedste zin van het woord.


Gehuurde: apparatuur welke door Sequence Q in het kader van een huurovereenkomst aan de wederpartij wordt verhuurd.


Apparatuur: de licht-, video-, geluids- en overige apparatuur, aangeboden voor verhuur en/of verkoop door Sequence Q.


Overeenkomst: overeenkomst tussen Sequence Q en haar wederpartij, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.


2. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle met Sequence Q gesloten overeenkomsten en daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes, orderbevestigingen en leveranties, betreffende de verkoop en verhuur van apparatuur en de levering van aanverwante diensten.


3.   De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van de opdrachtnemer.


4.     Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door Sequence Q, hetgeen dan, ten zij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.


5. Indien enige bepalingen van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft  

haar werking overeenkomt met voornoemde bepaling.
Artikel 2– PrijzenAlle prijzen van Sequence Q zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten van verpakking, in- en uitladen, vervoer en/of verzekeringen, tenzij anders vermeld of tussen partijen nader overeengekomen.


Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen en valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is Sequence Q gerechtigd de overeenkomst prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Artikel 3 – OpdrachtenDe opdrachten, die door opdrachtgever en Sequence Q telefonisch, per e-mail, mondeling of schriftelijk, overeengekomen zijn, zijn bindend voor beide partijen in de zin der wet. Sequence Q is verplicht de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren, waarbij de opdrachtgever verplicht is tot het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een veilige arbeidsomgeving, binnen de vastgestelde wettelijke normen.

Sequence Q kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, diefstal of inbeslagname van installaties/apparatuur van derden, tenzij grove nalatigheid bewezen is.

Dit geldt ook bij evt. transport van apparatuur.

De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te verzekeren.
Artikel 4 – BetalingsconditiesSequence Q zal de verrichte werkzaamheden binnen een redelijke tijd factureren, conform de overeengekomen tarieven/kostenvergoedingen. Normaalgesproken zal dit binnen 10 dagen na het uitvoeren van de opdracht(en) zijn. Hierbij verplicht de opdrachtgever/wederpartij zich de rekening te voldoen binnen de gestelde termijnen, welke zijn vastgelegd op 30 dagen na factuurdatum. Indien gewenst zal Sequence Q een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de belastingdienst overleggen.  


Mocht de opdrachtgever/wederpartij onverhoopt in gebreke blijven, dan zal Sequence Q de volgende procedure volgen.


1. Na de 1e aanmaning/herinnering heeft opdrachtgever/wederpartij 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen zonder verdere kosten.


2. Blijft opdrachtgever/wederpartij ook na deze termijn in gebreke, dan is Sequence Q gerechtigd het factuurbedrag met 10% te verhogen, met een minimum van € 25,--. Sequence Q zal de opdrachtgever/wederpartij hiervan in kennis stellen middels een verhoogde factuur, waarin tevens de laatste termijn van betaling wordt aangegeven. Deze termijn bedraagt 7 dagen.


3. Blijft de opdrachtgever/wederpartij wederom in gebreke, dan is Sequence Q gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso aan te bieden. De kosten worden dan verhoogd met 15% van het factuurbedrag + de wettelijk vastgestelde rente vanaf deze datum als zijnde buitengerechtelijke kosten.


4. Blijft opdrachtgever/wederpartij wederom in gebreke binnen de gestelde termijnen, dan is Sequence Q gerechtigd over te gaan tot gerechtelijke incasso zonder nadere berichtgeving. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op de opdrachtgever conform het Nederlands recht.


5. Reclamaties t.a.v. het gefactureerde dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend te worden. Later ingekomen reclamaties worden uitdrukkelijk uitgesloten.


6. Geschillen omtrent facturering ontslaan de opdrachtgever/wederpartij niet van de verplichting te voldoen aan de gestelde betalingstermijnen.

Opdrachtgever/wederpartij verplicht zich ten allen tijde tot betaling van het gefactureerde bedrag.
Artikel 5 –Indien de opdracht door onverwachte redenen van de zijde van Sequence Q, zoals ziekte of andere dringende redenen geen doorgang kan vinden, dan zal Sequence Q, na overleg met de opdrachtgever/wederpartij, indien noodzakelijk een vervanger sturen, die de overeengekomen opdracht onder dezelfde voorwaarden kan uitvoeren.

Sequence Q dient opdrachtgever/wederpartij daaromtrent tijdig te informeren.


Indien de opdracht door opdrachtgever/wederpartij wordt geannuleerd, door annulering of verplaatsing van de productie dan is de opdrachtgever/wederpartij de overeengekomen prijs volledig verschuldigd, daar dit tot het bedrijfsrisico van de opdrachtgever behoort.


Toch wil Sequence Q de opdrachtgever in deze tegemoetkomen met de volgende regeling:


a. Bij annulering tot 2 werkdagen voorafgaand aan de opdracht, zal 100% van de afgesproken uren/dagprijs vergoed worden.


b. Bij annulering van maximaal 7 dagen 50%


c. Bij annulering van maximaal 14 dagen 25%


d. Bij annulering langer dan 14 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden zal Sequence Q 15% van de overeengekomen uren/dagprijs in rekening brengen.


Bovengenoemde regeling is uitsluitend van toepassing bij annulering/verplaatsing van de betreffende productie waarvoor Sequence Q is geboekt.

In alle andere gevallen is de opdrachtgever/wederpartij gebonden aan de verplichtingen welke de opdracht met zich meebrengt.


Artikel 6 – OptiesOpdrachtgever/wederpartij kan een optie nemen op een boeking/overeenkomst.

Sequence Q verplicht zich de betreffende datum te reserveren tot maximaal 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht. Bij andere potentiële opdrachten dient Sequence Q de betreffende datum eerst aan te bieden aan de opdrachtgever/wederpartij, welke de optie geplaatst heeft en dus het eerste recht van boeking heeft.  Is de optie niet omgezet in een opdracht, dan is Sequence Q gerechtigd bij het ingaan van deze periode, 14 dagen voorafgaand aan de datum, deze zonder nadere berichtgeving te annuleren.


*Ontbindende voorwaarden:


Indien de opdrachtgever/wederpartij niet bereikbaar is, ongeacht de reden, vervalt de optie. Sequence Q dient dit schriftelijk aan de opdrachtgever/wederpartij te melden met een termijn van 24 uur, waarin de opdrachtgever/wederpartij alsnog de optie om kan zetten in een opdracht. De optie vervalt automatisch, zonder verdere kennisgeving, 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht. Zowel opdrachtgever/wederpartij als Sequence Q kunnen aan het plaatsen van een optie geen rechten ontlenen in de zin van vergoedingen/gemaakte kosten.
Artikel 7 – Werktijden1. De werkzaamheden kunnen zijn aangegaan voor een vaste dagprijs of op basis van een vastgestelde urenprijs. Bij een dagprijs wordt uitgegaan van maximaal 10 werkuren, dus exclusief de pauze(s).


2. Een dagdeel, hetgeen minimaal 4 uur inhoudt, is het minimum waarvoor   Sequence Q geboekt kan worden. Beslaan de werkzaamheden minder, dan zal minimaal één dagdeel in rekening worden gebracht. Reisuren vallen buiten het dagdeel en worden apart berekend, waarbij het uitgangspunt van Sequence Q  een facturering van 50% van de daadwerkelijk gereisde uren is. De reiskosten bedragen de door de belastingdienst vastgestelde onbelaste vergoeding, tenzij anders overeengekomen.


3. Na maximaal 5 gewerkte uren heeft Sequence Q recht op minimaal 1/5 uur pauze. Na maximaal 10 gewerkte uren heeft Sequence Q recht op minimaal 2 uur werkonderbreking.


4. Beslaan de werkzaamheden meer dan 10 werkuren, dan is opdrachtgever gehouden een warme maaltijd ter beschikking te stellen. Sequence Q kan in overleg zelf zorg dragen voor een warme maaltijd, waarvan de kosten voor rekening zijn van de opdrachtgever.
Artikel 8 – Offertes / totstandkoming overeenkomst1. Alle door Sequence Q gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan tenzij in de offerte anders is vermeld.


2. Indien door Sequence Q een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen Sequence Q en haar wederpartij eerst tot stand na ontvangst door Sequence Q van een door de wederpartij voor akkoord getekend exemplaar van die offerte.


3. Sequence Q behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van Redenen te weigeren, dan wel deze eerst te accepteren na verstrekking door de wederpartij van afdoende zekerheden voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen.


4. Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding van de overeenkomst gedaan door personeel van Sequence Q, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door Sequence Q zijn bevestigd.
Artikel 9 – HuurperiodeDe apparatuur wordt verhuurd voor een (vooraf) bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terug komt in het magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
Artikel 10 – Verplichtingen huurder bij huurovereenkomsten1. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Overeenkomstig dient de huurder de instructies van Sequence Q of door Sequence Q ingehuurde derden te gebruiken.


2.  De huurder is verplicht Sequence Q en haar ondergeschikten ten alle tijden toegang te verlenen tot de plaats waar het gehuurde zich bevindt.


3. De huurder verbindt zich het gehuurde uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd op de daartoe geëigende plaats(en).


4. De huurder is niet gerechtigd het gehuurde aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


5.  De huurder is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de  

huurovereenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.


6.   De huurder is verplicht het gehuurde adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijk risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging. Alle kosten voor deze schade of verzekering zijn voor rekening van de wederpartij.


7.   De huurder is verplicht het gehuurde ingeval van transport adequaat te doen verzekeren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de huurder, ook indien het transport ingevolge de overeenkomst door Sequence Q aan derden is opgedragen.


8.  Tenzij schriftelijk is overeengekomen, kan de huurovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
Artikel 11 – Einde overeenkomstSequence Q is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:


1. Het faillissement van de opdrachtgever (=wederpartij) wordt aangevraagd, de  wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt.


2. Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de wederpartij wordt gelegd.


3. De wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.


4. De wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert.


5. De wederpartij de bedrijfsvoering staakt.


6. De wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt.


7. Mocht zich één dezer situaties voordoen, dan is de wederpartij terstond verplicht Sequence Q hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het staat Sequence Q dan vrij om óf de overeenkomst terstond te beëindigen óf alle gelden welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten door Sequence Q verschuldigd is, terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
Artikel 12 - Consequenties einde huurovereenkomst1. Uiterlijk op de laatste werkdag voor het einde van de huurovereenkomst dient de wederpartij de apparatuur aan het adres van Sequence Q te retourneren.


2. Indien de apparatuur niet binnen de voorgaande gestelde termijn wordt geretourneerd is de wederpartij voor elke dag dat deze termijn wordt overschreden de volledige dagprijs voor huur van de apparatuur verschuldigd, onverminderd het recht van Sequence Q op vergoeding van door Sequence Q geleden

en nog te lijden schade ten gevolge van de te late retournering.


3. Sequence Q zal onverwijld na ontvangst van de apparatuur inspecteren of de apparatuur naar haar inzicht in goede staat verkeert.
Artikel 13 – Gebreken1. De wederpartij is verplicht de apparatuur bij levering te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen terstond, doch in ieder geval binnen 2 dagen na levering, onder nauwkeurige opgave van aard en gronden van de

klachten, te melden.


2. Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge artikel 13.1 wordt Sequence Q

geacht de apparatuur in goede staat te hebben geleverd.


3. Indien Sequence Q de melding van de wederpartij gegrond acht, zal Sequence Q

uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van de apparatuur vervangen, zonder dat de wederpartij recht kan doen gelden op enige vergoeding van schade.
Artikel 14 – Borg1. Ingeval Sequence Q in het kader van een huurovereenkomst een borgsom ontvangt van de wederpartij staat het Sequence Q vrij haar verplichtingen tot terugbetaling

van de borgsom te verrekenen met al hetgeen Sequence Q op enig tijdstip van de wederpartij te vorderen heeft, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op zodanige verrekening.


2. Retourneren van de borg zal plaatsvinden nadat de wederpartij het gehuurde  heeft geretourneerd en Sequence Q niets meer van de wederpartij te vorderen heeft.
Artikel 15 – Overmacht1. Ingeval Sequence Q door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichtten, is Sequence Q gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Sequence Q gehouden is aan de wederpartij enige schade te vergoeden.


2. Onder gevallen van overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor Sequence Q tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.


3. Indien de overmachtsituatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door middel van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 dagen.


4. Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen de reeds geleverde prestaties te betalen.


5. Indien door overmacht Sequence Q niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Sequence Q nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade.

De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te verzekeren.


6. Mocht onverhoopt de wederpartij de overmacht in twijfel trekken c.q. niet accepteren, waardoor de aansprakelijkheid ter discussie wordt gesteld, kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.
Artikel 16 – EigendomsvoorbehoudAlle apparatuur blijft tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij aan Sequence Q verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst en/of deze voorwaarden, waaronder vordering van Sequence Q uit hoofde van de niet nakoming door de wederpartij van de overeenkomst, eigendom van Sequence Q.